Slægtsgårdens beborer

Slægtgårdens beborer

Som tidligere nævnt var nuværende matr. nr. 2 og matr. nr. 3 i Kankbølle oprindelig èn gård, beliggende østligst i byen. Denne gård, der ved matriklen af 1688 fik nr. 3, havde følgende beboere:


Lars Svendsen, der nævnes i Kalø lens jordebog fra 1573.

Jørgen Rasmussen, nævnt i lensjordebogen fra 1597.


Søren Larsen, som er opført som beboer af gården i en række jordebøger i tiden 1610-1646. I den sidste jordebog (Rigtig designation over selvejerbønderne udi Kalø len, 1646, RA) anføres det, at han var "sandemand" - sandemændene var en slags faste nævninge, hvoraf der var 8 i hvert herred. Det var altid særlig ansete bønder, der var betroet dette hverv.


Rasmus Sørensen, formentlig søn af Søren Larsen, var beboer i en længere årrække omkring 1660-1690 (matrikel 1664, jordebog 1682 3/6 (Landstings pb. 20, 411), matrikel 1688). Medens han endnu i 1682-jordebogen er alene om gården, nævnes der i matriklen af 1688 endnu én beboer, Anders Rasmussen, og ved denne tid er gården altså blevet delt. Den halvdel af gården, som Rasmus Sørensen havde i sine sidste år, overtoges siden af Søren Rasmussen, der vel også har været hans søn.

Enkelte gange finder man i kirkebogen slægtsnavnet "Munck" knyttet til denne slægt, således f. eks. 3. 10. 1714, da Anna Andersdatter Munck i Kankebølle (datter af ovennævnte Anders Sørensen) blev gift med Henrik Olsen Pind.


Søren Rasmussen, sikkert søn af ovennævnte Rasmus Sørensen, nævnes sammen med broderen Anders Rasmussen i en jordebog fra 12. 6. 1719 (Landstings pb. 36,415) som beboer af gården. Formentlig har man fra første færd delt bygningerne af den oprindelige gård i to halvdele ligesom jorden og hartkornet; men siden er der så blevet bygget selvstændige bygninger til de to gårde. På kortet af 1788 (det ældste, som findes) ses det, at de to halvgårde er meget tæt sammenliggende; ja, det ser ud til, at de faktisk er helt sammenbyggede for to længers vedkommende.

Søren Rasmussen i Kankebøl havde to døtre: Kirsten, der i 1718 blev gift med Søren Nielsen af Mørke, og Ane Sørensdatter, som året forud var blevet gift med Christen Pedersen (Troelsen), se nedenfor.


Christen Pedersen (Troelsen) blev 18. maj 1717 trolovet og 10. okt. samme år gift med Ane Sørensdatter, datter af ovennævnte Søren Rasmussen. De fik 4. okt. 1722 døbt en søn ved navn Peder, som nedenfor skal nærmere omtales. Ved dåben blev den lille arving til gården båret af Edel Sørensdatter af Aarhus (muligvis en søster til moderen), og fadderne var: Peder Troelsen, Søren Povlsen, Peder Andersen og Maren Pedersdatter, alle af Kankebøl.

Når Christen Pedersen skiftevis kaldes "Pedersen" og "Troelsen" til efternavn, hænger det sikkert sammen med, at han var søn af Peder Troelsen, som boede i en anden Kankebøl-gård (nuværende matr. nr. 5) og dermed af god, gammel Kankebøl-slægt ligesom hans hustru. Vi ser nemlig andre steder, at medlemmer af denne slægt i første halvdel af 1700-tallet brugte "Troelsen" som en slags slægtsnavn i stedet for de almindelige patronymer, Pedersen, Sørensen osv. Lignende navneskik har jo for øvrigt været i brug lige til vore dage.

Om den gamle "Troelsen"-slægt i Kankebøl, hvorfra også den nuværende Kankebøl-slægt stammer, berettes der nærmere nedenfor.


Peder Christensen, døbt 4. 10. 1722, søn af ovennævnte, overtog slægtsgården efter sin fader omkring 1750-55; han nævnes som fadder ved barnedåb hos naboerne i Kankebøl 1752 og senere. Han døde imidlertid allerede i 1763 og blev begravet 6. 5. 1763, hvorefter enken giftede sig med nedennævnte Povl Pedersen, der var første mand af slægten, som endnu bor i gården.

Peder Christensen var gift med Abelone Nielsdatter, f. ca. 1728 og begr. 12. 9. 1783, og da den nuværende slægt i gården nedstammer i lige linie fra hende, har der været sat meget ind på at få klarlagt hendes afstamning, uden at det dog må siges at være helt lykkedes. Hun er ikke født eller viet i Hjortshøj sogn, og da hun heller ikke er viet i nabosognene, er opmærksomheden koncentreret om fadderne ved hendes børns dåb i Hjortshøj kirke. De fleste var naboer fra Kankebøl; en del var af hendes mænds familie; men der er også nogle, som ganske sikkert har været af Abelones familie. Seks gange blev der døbt børn af hende, og tre af disse gange har sandsynligvis gudmoderen, den, der bar barnet, været af moderens familie: 1761 var det "Jens Nielsens hustru fra Mollerupgård", 1767 "Anders Nielsens stifdatter Anne Johanne Nielsdatter fra Mollerupgård" og 1769 "Anne Johanne Nielsdatter fra Mollerupgård" (altså den samme). Herefter er det sandsynligt, at Abelone Nielsdatter, slægtens stammoder i slægtsgården i Kankbøl, er kommet hertil fra Mollerupgård i Spørring sogn; men bevis herfor bliver det vanskeligt at skaffe, da Spørring kirkebøger før 1814 er brændte.

Peder Christensen og Abelone Nielsdatter havde to døtre:


Anna Marie Pedersdatter, døbt 3. 12. 1758,

Karen Pedersdatter, døbt 16. 1. 1761.


Slægtsforeningen har efterfølgende modtaget ydeligere information, som er tilvejebragt af Ivan Laursen, en der skal lyde en stor tak til for det fremsendte:


Til Kankbølslægten


Da jeg har været inde at se på jeres hjemmeside, jeg var derinde, da min egen slægt gennem Laurids Sørensen, Kankebølle (1703-1767) går tilbage til Søren Rasmussen (1670-1714) og Rasmus Sørensen (1613-1695). Det ser ud til, at der har været en tæt forbindelse mellem Kvottrup i Fårup og Kankbølle i Hjortshøj, jeg har flere eksempler på ægteskabelige forbindelser den vej i slægten.


Jeg bemærkede at i manglede oplysninger på Abelone Nielsdatter, dem har jeg til jer, det er ganske rigtigt når i har forsøgt at koble hende op på Mollerupgård, det var nemlig hendes bror Anders Nielsen, der var fæster her.


Vejen til hende går gennem Ellen Lauridsdatter en søster til min 3tipoldemor, Anne Lauridsdatter (1738 - 1784), begge døtre af Laurids Sørensen, Kankebølle. Ellen var gift med Niels Nielsen i Årslev og samme Niels havde en søster Appelone Nielsdatter.


De nærmere omstændigheder i Appelones liv bliver redegjort for her nedenfor.


Venlig hilsen

Ivan Laursen


Trolovelse

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170419#170419,28614490

1758 d. 15. Februari trol: Peder Christensen af Kanchbølle og Apelone Nielsdatter af Aarslev


Vielse

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170419#170419,28614495

1758 Onsdagen d. 14 Juni Peder Christensøn og Fæstemøe Apelone NielsDatter


Dåb

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170418#170418,28614366

1728 Dmca 1 Adventus (28. november) døbt Niels Michelsen Haugaards Datter udi Aarslev kaldet Apellone. Faddere: Peder Rasmussen og Rasmus Pedersen af Borum, samt Peder Michelsen, Peder ... og Mette Gørslef i Aarslev


Forældrenes vielse

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160402#160402,26959183

1710 Dom 8 post Trinit (10. august), Copulerede Niels Michelsen og Maren Pedersdatter i Borum Kirke


Faderens død og skifte

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170418#170418,28614388

1733 2. Sept. begr. Niels Michelsen Haugaard i Aarslev ao æt. 55.


https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=192949#192949,32348819

Skifte Friisenborg side 348, 30 september 1733, Årslev

Niels Michelsen, død

Maren Pedersdatter, enke

Fællesbørn:

Peder Nielsen, 26 år

Michel Nielsen, 24 år

Niels Nielsen, 14 år

Anders Nielsen, 10 år

Peder Nielsen, 6 år

Kirsten Nielsdatter, 18 år

Zidsel Nielsdatter, 16 år

Appelone Nielsdatter, 5 år

Karen Nielsdatter, 8 uger

Lavværge var enkens broder Rasmus Pedersen i Borum. Farbror Mogens Michelsen i Skibby i Harlev sogn.


Moderens død og skifte

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170418#170418,28614390

1754 d. 12 Junii begr. Maren Pedersdatter i Aarslev Ao æt. 66.


https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=192951#192951,32349475

Skifte Friisenborg side 421, 14 juni 1754, Årslev

Maren Pedersdatter, død

Skifteaftale

Følgende børn nævnes:

Peder Nielsen i Tilst

Johan Madsen i Årslev på vegne af sin kone Kirsten Nielsdatter

Michel Nielsen i Årslev

Niels Nielsen (overtager fæstet)

Anders Nielsen

Peder Nielsen

Appelone Nielsdatter


Maren Pedersdatter er således født i Borum ca. 1688, altså et par år inden kirkebogen i Borum begyndte.

Men vi finder en mulig søster og en mulig far.


https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160402#160402,26959151

1693 Søndagen d. 2. Advent var Peder Pedersøns Datter, til daaben som blev kaldet Sidsel Pedersdatter, Maren Andersdatter ... bar Barnet. Faddere: Jens Jørgensøn af Aarhuus, Michel Mogensøn ibd, Oluf Jespersøn, Jens Fogh, Karen Olufsdatter


Af Framlev Gern Sabro Herreds tingbøger 1695-1715, finder vi navnet på Peder Pedersen kone: Læst den 1. april 1696 "Peder Pedersen i Borum og hustru Abelone Nielsdatter solgte og skødede til Envold Nielsen i Borum mølle og hans hustru Johanne Jespersdatter de parter, de var berettiget til".

Af samme tingbog fremgår også hans mors og hans morfars navne: "og desuden 1 1/2 skp årlig mølleskyld, som arveligt er tilfaldet Peder Pedersen efter hans sl mor Maren Olufsdatter, og Laurids Lauridsen og hustru Anne Pedersdatter skødede til Envold Nielsen og hustru, det hun arvede efter hendes sl far Peder Olufsen".

Hendes far navn fremgår ligeledes af samme tingbøger: Læst 26. maj 1697 "Abelone Nielsdatter i Borum og hendes far Niels Pallesen i Koldkærgård 2.ting lovbød den 4.part af hendes part i den selvejer bondegård i Borum med gadehuse, hun påboer".

Abelone blev efter Peders død gift med Peder Rasmussen: Læst 23 juni 1697 "Abelone Nielsdatter i Borum med hendes far Niels Pallesen solgte og skødede til Abelone Nielsdatters mand Peder Rasmussen den 4.part af hendes påboende selvejergård i Borum".


https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160402#160402,26959173

Peder Pedersen døde i 1696 og blev begravet den 15. marts


https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160402#160402,26959197

1742 d. 24 januari blef jordet Apolon NielsDatter i sit Alders 78 AarBror Peder Nielsen død og skifte

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170419#170419,28614531


1761 16. Søndag efter Trinitatis (6. september) begrafen Peder Nielsen Anno ætatis - 33 Aar gammel

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=192954#192954,32349692


Skifte Friisenborg side 44, 6 oktober 1761, Årslev

Peder Nielsen, ungkarl, død

Arvinger var hans søskende:

1) Niels Nielsen i Årslev

2) Anders Nielsen, Mollerupgaard på Clostergodset

3) Peder Nielsen i Tilst, død og efterladt sig 4 Børn:

3a) Niels Pedersen, 10 år

3b) Søren Pedersen, 6 år

3c) Anne Pedersdatter, 11 år

3d) Maren Pedersdatter, 8 år

4) Michel Nielsen i Årslev

5) Kirsten Nielsdatter ~ Johan Madsen Holme på Constantinsborg Gods

6) Appelone Nielsdatter ~ Peder Christensen i Kankbølle på Wosnæsgaards Gods

Som formynder for de 4 børn fra Tilst var deres Stedfader Laurs Balle af Tilst og Jens Albertsen af Aarslev


Bror Niels Nielsen

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170418#170418,28614364

1720 Dmca 2 Trinit. (9. juni), døbt Niels Haugaards Søn udi Aarslev kaldet Niels.


https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170419#170419,28614532

Niels døde 43 år gammel i 1763


https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162266#162266,27268015

han blev gift med Ellen Lauridsdatter den 21. juni 1758


https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162266#162266,27267999

1733 Dom. 9 p. Tr. (2. august) blef /:Ellen:/ Laurids Sørensøns Barn i Faarup Christnet. Maren Sørensdatter af Quotrup bar Barnet.

Faddere: Peder Rasmussen, Søren Povelsen, Ole Jespersen, Kirsten Jensdatter, Anne Sørensdatter.


Bror Anders Nielsen død og skifte efter hans kone


https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170418#170418,28614365

1723 Dmca 8 Trin (18. juli). døbt Niels Michelsen Haugaards Søn i Aarslev kaldet Anders


https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163519#163519,27463073

1791 20 Sept.begravet Anders Nielsen i Mollerupgaard 72 aar


https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163519#163519,27463071

1782 6. Februarÿ, begr. Anders Nielsens Hustru Maren Rasmusdatter af Molderupgd. gl. 52 Aar


Havreballegård Brejl

79 Maren Rasmusdatter i Mollerupgård. 28.2.1782, fol.102.

E: Anders Nielsen. B: Rasmus 17, Niels 9, Øllegaard, Maren, Kirsten, Sidsel. Første ægteskab med Niels Nielsen, [skifte 29.5.1759 lbnr.43]. B: Anne Johanne g.m. Jens Christensen i Kankbølle, Edel, enke efter Christoffer Pedersen i Århus. LV: Søren Hering, kobbersmed sst, Johanne g.m. Niels Pedersen i Årslev på Frijsenborg gods, Niels.


Povl Pedersen, døbt i Elev 16. 1. 1738, søn af Peder Povlsen (Troelsen) og hustru Ellen Nielsdatter, døde omtr. 84½ år gammel den 12. 6. 1822 som aftægtsmand i Kankebøl. Han kom til slægtsgården i Kankebøl, da han i aug. 1763 (dato ulæselig) blev viet til ovennævnte enke, Abelone Nielsdatter.

Gennem Povl Pedersen kan den nuværende Kankebøl-slægt føre sine aner tilbage til de ældste Kankebøl-slægter, som kendes. Hans fader, Peder Povlsen, stammede nemlig fra Kankebøl og kom til Elev, da han 19. 4. 1733 blev trolovet og 24. 6. viet til Ellen Nielsdatter fra Elev. Han kaldes i kirkebogen skiftevis Peder Povlsen og Peder Troelsen, og derved får man formodning om, at han skulle være af "Troelsen"-slægten fra Kankbølle, og dette viser sig også at være tilfældet. Han var fremstillet i Hjortshøj kirke 18. 4. 1706 som søn af Povl Nielsen i Kankebøl (i den gård, der nu har matr. nr. 1), men om hans forbindelse til den gamle Kankebøl-slægt henvises i øvrigt til senere.

Povl Pedersen og Abelone Nielsdatter fik i alt fire børn døbt i Hjortshøj kirke:


Peder Povlsen, døbt 9. 9. 1764 (død 3 år, 8 mdr. gammel - red.).

Niels Povlsen, døbt 11. 1. 1767 (død 12 år, 2 mdr. gammel - red.).

Ellen Povlsdatter, døbt 28. 1. 1769, men død som barn (ca. 3 uger gammel - red.).

Ellen Povlsdatter, døbt hjemme, fremst. i kirken 13. 6. 1773. Hun kom til at fortsætte slægten i slægtsgården i Kankebøl, se nedenfor.


Jens Nielsen (Olesen) kom til gården ved sit giftermål med ovennævnte Ellen Povlsdatter. Han var døbt i Haldum, Sabro herred, 28. 2. 1773 og søn af gårdmand Niels Hansen (ej Hansen, men Nielsen - red.) (Gravgaard) og hustru Mette Jensdatter; han døde i Kankebøl 10. 8. 1851. Ved skøde af 22. 6. 1811 (tgl. 2. 7. 1811) købte han slægtsgården fri fra det 150 år gamle afhængighedsforhold til Vosnæsgård, og siden har gården så været i slægtens eje.

Det var den 2. 7. 1802, da Jens Nielsen i Hjortshøj kirke blev viet til Ellen Povlsdatter, hvis familieforhold er omtalt ovenfor. Hun var "enkekone" dengang, thi 15 måneder før var hun (den 27. 3. 1801) blevet viet til ungkarl Peder Sørensen fra Mundelstrup; men denne var død allerede den 3. 2. 1802, kun 27 år gammel; i dette kortvarige ægteskab var der ingen børn. Ellen Povlsdatter var, som ovenfor anført, døbt hjemme og fremstillet i Hjortshøj kirke den 13. 6. 1773. Hun døde den 13. 3. 1843. Jens Nielsen skal have været dygtig og en velstående mand.


Børn:

Abelone Jensdatter, f. 15. 3. 1804, gift 28. 9. 1827 med Peder Sørensen og bosat i Kankbølle Damgård. Abelone døde 3. 2. 1864. Deres efterslægt omtales nærmere i bogen om Kankbølleslægten (samlet af Marie og Niels J. Pedersen, trykt i Århus 1948).


Povl Jensen, f. 8. 9. 1806, død ugift 22. 9. 1831.


Niels Jensen, som antog navnet Horup (nej; Niels Jensen Horup var Niels Jensens svigerfader - red.), var født 14. 7. 1808 i slægtsgården; han døde 9. 3. 1877. D. 30. 10. 1837 overtog han Kankbølle Vestergård (matr. nr. 5) efter sin svigermoder, og denne gård ejede han så indtil marts 1849, da han flyttede over i sin fødegård. Hans fader skødede denne slægtsgård til ham ved et skøde, der er dateret den 21. 4. 1849 (tgl. 30. 10. 1849). Købesummen var kun 500 rigsbankdalere; men Niels Jensen overtog med gården forpligtigelse til at have hans fader på aftægt i hans levetid. I øvrigt findes skødet trykt i bogen om Kankbølleslægten.


Peder Jensen, f. 12. 9. 1810, død ugift 21. 3. 1847 af tyfus.

Søren Jensen, f. 2. 2. 1813, død ugift 24. 7. 1847 af tyfus.

Mette Jensdatter, f. 22. 9. 1815, død 14. 5. 1817.