Den gamle Kankbølleslægt

Den gamle Kankbølle-Slægt

For at skaffe oversigt over familieforholdene mellem de gamle beboere af Kankebølle-gårdene har det været nødvendigt at sammenstille fuldstændige beboerrækker for alle fire gamle gårde fra 1573, da vi har den første lensjordebog med navne på alle beboere, og frem til omkring 1850. Herved er vi blevet i stand til at fastslå, at den slægt, som er udgået fra slægtsgården i Kankbølle, i virkeligheden har været bosat i Kankbølle allerede i 1573 og sandsynligvis endnu længere tilbage i tiden, hvorfra ingen oplysninger haves.


Den gård midt i byen, som ved matriklen af 1844 fik nr. 1, beboedes i 1573 og i 1597 (Kalø lens jordebøger, RA) af "Throgels Sørensen", og fra denne mand nedstammer en meget stor del af Kankbølles senere beboere, også den slægt, som i nutiden er blevet kendt under navnet "Kankbølleslægten".


Troels Sørensen havde - så vidt det kan skønnes, for det må èn gang for alle fremhæves, at vi ved disse gamle slægtsforbindelser fra en tid, der ligger langt forud for den ældste kirkebog, nødvendigvis må bygge på et skøn eller en sandsynlig formodning, om man vil - to sønner, der blev bosat i Kankbøl: Povl Troelsen, der fik gården efter faderen, og Peder Troelsen, der fik en anden gård i byen, den gård, der senere fik matr. nr. 5; tidligere havde denne gård været beboet af Mikkel Jensen, 1573 og 1597, og efter ham af (hans søn?) Jens Mikkelsen, som var her i 1610 og 1614 (lensjob.). Hvordan Peder Troelsen kom til gården, ved vi intet om; men det kan jo tænkes at være sket ved, at han har giftet sig med en datter af Jens Mikkelsen.

Oversigten over Troels Sørensens efterslægt i gården matr. nr. 1 ser således ud: Gård matr. nr. 1 af Kankbøl:


Troels Sørensen, Kalø lens job. 1573, 1597.


Povl Troelsen, sikkert hans søn, nævnt i jordebøger 1614, 1624, 1637 og 1640 samt i "Rigtig designation på selvejerbønderne udi Kalø len, 1646" (RA). Desuden er han opført i skattemandtallene i Kalø lensregnskaber 1654-1656; men da navnene deri ofte er forældede, kan det godt tænkes, at han er død inden den tid.


Niels Povlsen, sikkert søn af ovennævnte, nævnes i matriklen 1664, i jordebog fra 1682 (LA) og i matriklen af 1688, samt flere gange i Hjortshøjs ældste kirkebog, der begynder med året 1691. Formentlig var det to døtre af ham, som blev gift henholdsvis 1693 og 1704; de hed nemlig begge "Nielsdatter" og angives at være fra Kankbølle, og der findes ingen anden "Niels" end Niels Povlsen, der kan være deres fader. Det var Birgit Nielsdatter, gift 1693 med Niels Jensen Hovgaard, og Maren Nielsdatter gift 1704 med Jens Sørensen, der var bosat i den gård i Kankbølle, som senere fik matr. nr. 4.


Povl Nielsen, søn af ovennævnte, var fæster af sin fædrenegård fra omkr. 1700. Hans søster, Maren Nielsdatter (se ovenfor), blev ifølge kirkebogen 6. 2. 1704 "i Povl Nielsens stue" trolovet med Jens Sørensen. Endnu i Vosnæsgårds jordebog fra 12. 6. 1719 nævnes Povl Nielsen som beboer af gården, L. pb. 36,415. D. 18. 4. 1706 fremstilledes efter hjemmedåb en søn af Povl Nielsen i Hjortshøj kirke. Sønnens navn blev Peder, og han blev båret af Margrethe Sørensdatter (muligvis Povl Nielsens moder), medens fadderne var: Anders Rasmussen (i gård matr. nr. 3), Søren Rasmussen (i gård matr. nr. 2, slægtsgården, som denne undersøgelse vedrører, se foran), Peder Troelsen (i gård matr. nr. 5) og Maren Nielsdatter (Povl Nielsens søster, der var kone i gård matr. nr. 4, se ovenfor). Fadderne var altså én person fra hver af de andre gårde i Kankbølle. Sønnen Peder Povlsen eller Peder Troelsen, som han også ofte kaldes, blev 24. 6. 1733 gift med Ellen Nielsdatter fra Elev og bosat i denne by. Deres søn igen, Povl Pedersen, kom i 1763 til Kankbøl og blev bosat i gården matr. nr. 2 og stamfader til den slægt, der endnu bor i denne gård. Han danner altså forbindelsesled mellem den gamle og den yngre slægt i Kankbølle.


Det er ikke nærmere undersøgt, hvorledes det gik videre med denne slægt i gård matr. nr. 1. Muligvis er det Povl Nielsens enke, som hedder Dorthe Mogensdatter f. ca. 1718, der i 1760 bliver gift med Peder Christensen Horup. Hun var da anden gang enke, idet hendes anden mand, Søren Christensen, lige var død (de blev gift i 1747), og hun kan altså godt i første ægteskab have været gift med den mange år ældre Povl Nielsen.

Horup-slægten boede siden i matr. nr. 1.Troels Sørensens anden søn, Peder Troelsen, blev som nævnt bosat i gården matr. nr. 5 i Kankbølle. Her boede han iflg. lensjordebøgerne 1624, 1637 og 1640.


Hans efterfølger i denne gård, Troels Pedersen, var sandsynligvis hans søn. Han boede her 1646, 1664, 1682, 1688 (Job og matrikler).


Fra omkr. 1700 (Kb.) boede igen en Peder Troelsen i gården, sikkert en søn af Troels Pedersen. Han nævnes også i job. 1719 (L. pb.).


Hvis den Søren Sørensen, der den 10. 6. 1731, blev gift med Maren Nielsdatter fra Kankbølle og bosat i gården, har været svigersøn af Peder Troelsen, har Troelsen-slægten altså endnu i nogle år holdt fast ved denne gård.


Senere kaldes Søren Sørensen ofte "Søren Sønder" til adskillelse fra den samtidige Søren Christensen i matr. nr. 1 (se ovenfor). Han efterfulgtes i gården af Mikkel Sørensen, som vel har været hans søn. Enken efter Mikkel Sørensen blev (se nedenfor) gift i 1768 med Jens Christensen Horup, og derefter boede Horup-slægten også i denne gård.