Forord til Slægtsbøgerne

Fordord til Slægtsbøgerne.

1947.


Ved Peder Søndergaards begravelse d. 15. April 1936 blev der talt om at slægten skulle mødes engang imellem for at vedligeholde forbindelse, og der blev nedsat et udvalg til at ordne et slægtsmøde.

Det første møde blev afholdt d. 19. September 1936 på højskolehjemmet i Århus, det næste i Hornslet ved Sankt Hansdagstide 1939. På grund af trafikvanskligheder under krigen blev der ikke afholdt slægtsmøde før d. 7. September 1946 i Hornslet. - Her blev der dannet en slægtsforening og valgt en bestyrelse.

Jeg påtog mig at indhendte oplysninger, så der kunne udarbejdes en stamtavle eller slægtsbog, Da kun ganske enkelte har givet oplysninger af de stillede spørgsmål, har jeg måttet give de oplysninger, jeg vidste om det slægtsled der ligger forud for mit eget.


Niels J. Pedersen


1972.


De tidligste oplysninger om slægten og byens historie er udarbejdet af slægtsgårdsforeningen, som vi skylder tak for dette arbejde. Slægtsregisteret, de gamle skøder og aftægtskontrakter samt oplysninger fra 1800-tallet er samlet i den første slægtsbog af Marie og Niels Pedersen fra Framlev. Vidererførelsen af slægtsbogen fra 1947 og udarbejdelsen af nærværende bog er foretaget af Helga Jørgensen og Dagny Nielsen begge fra Kankbølle.1981.


Vidererførelsen af slægtsbogen fra 1972 blev påbegyndt i 1980 og afsluttet i efteråret 1981. Dette arbejde er udført af Helga Jørgensen fra Kankbølle, og i det nye slægtsregister har man undladt at medtage billeder og oplysninger om de ælste i slægten.

Slægtsregisteret er redigeret af Dansk Slægtshistorie i Kjellerup.1992.


Helga Jørgensen fra Skæring, fører forsat slægtsregisteret, som nu omfatter ca. 2600 direkte efterkommere, bl.a kom der i efteråret 1991 fyldige oplysninger om en indtil da ukendt efterslægt i USA, omfattende 70 medlemmer.

Det er bekendt, at de tidligere udgaver var behæftede med alvorlige fejl, så det var nødvendigt at få rettet. En affotografering af disse udgaver var derfor ikke løsningen, der måtte simpelthen en ny skrivning til.

På foranledning af Aage Regnat Mortensen i Hårup, som samtidig tilbød efterfølgende at påtage sig skrivningen og organisere arbejdet m.h.t. datakort, adresselister, m.m., anskaffede foreningen derfor et EDB-anlæg i efteråret 1991, og som iøvrigt kostede mindre end det, der skulle betales for en affotogarfering.

M.h.p. at få rettet fejlene en gang for alle har Aage R. Mortensen ligeledes taget initiativet til, og udført arbejdet med, at få udsendt alle data til efterkontrol hos slægtsmedlemmerne, i selve skrivearbejdet har Leif Sørensen fra Højbjerg og Ingelise Petersen fra Lystrup deltaget.

Det er imidlertid beklageligt at - tros de udfolede anstrengelser - alle relevante oplysninger ikke har kunnet nedfældes i den nye udgave af slægtsbogen. Dette skyldes desværre, mangelfulde oplysninger fra slægtsmedlemmerne selv, hvem bogen jo først og fremmest skulle tjene som informationkilde. Det kan derfor kun henstilles, at selvsamme slægtsmedlemmer medvirker mere aktivt fremover og tilsende foreningen de nødvendige oplysninger, sådan at næste gang bogen skal opredigeres, vil den kunne blive et dokument, som kommende generationer også vil kunne få glæde af.2002.


I 1991 blev jeg indbudt til at medvirke ved nyredigeringen af tidligerer slægtsbøger, der fører til slægtsbogen i 1992. Siden har jeg ajourført registreringen af slægtens medlemmer i en database og løbende betjent foreningens dataudstyr med varetagelse af de administrative opgaver og dertil lovet såvel Helga Jørgensen, som den nye bestyrelse at gøre mit til at få rettet de fejl og mangler, som var indeholdt i de gamle slægtsbøger, og som heller ikke nåede at blive rettet i 1992 udgaven.

Dette løfte har jeg holdt, idet jeg med henblik herpå - dog kun for de 4 ældste generationer, som næsten alle er døde - har besøgt alle landets arkiver og gennemgået især kirkebøger, men også andet materiale. Dåbs-, vielse- og begravelsessogne er henvisninger til de pågældende sognes kirkebøger, som det var nødvendig at kende for at gennemføre dette arbejde. De er søgt tilføjet for alle for at give en ensartet fremstilling samt lettet arbejdet for dem, der ønsker at forske i egen slægt.

Siden 1992 har det været mit ønske at komplettere alle relevante oplysninger om de 4 ældste generationer og samle disse i et seperat bind een gang for alle. Denne bog har jeg derfor redigeret til kun at omfatte disse 4 generationer, og den udgivelse for at markerer dels 200-året for stamforældrens vielse i Hjortshøj D. 2. Juli 1802 og dels, at alle data for de nævnte generationer nu er blevet gennemgået - og de fejl rettet, jeg har fundet - således at navne og datoer er gengivet i bogen som anført ved registreringen i kirkebøgerne. På denne baggrund er det besluttet at lade bogen indbinde, eftersom det fremover ikke skulle være nødvendigt at ændre disse oplysninger.

Bestyrelsen har endviderer ønsket - af hensyn til de yngre slægter - at udgive disse i et seperat bind i sædvanlig kartonageomslag, startende med 4. generation, hvilket giver mulighed for ajourføring af oplysninger om denne og efterfølgende generationer i en senere udgave.

Helga Jørgensen sluttede sit arbejde i bestyrelsen i 1995. Ikke desto mindre har hun ydet et stort arbejde ved igen at træde til for at få samlet oplysninger ind om især de yngre slægtled. Vi er hende alle stor tak skyldig for den interesse, hun forsat viser slægten, så der dog kunne komme en rimelig oplysende og læseværdig bog ud af det også om de yngre generationer.

Endvidere har jeg tilføjet 2 nye afsnit. Anerne til stamforældrene og en 3. hovedgren, da et par hidtil ukendte, uægte, børn dukkede op ved en gennemgang af Hjortshøj sogns kirkebøger.

Oplysningerne vedr. 4. generation har været forelagt de enkelte familier i form af et oplæg inden trykningen, eventuelle fejl eller mangler skyldes da, at rettelser og tilføjelser ikke er modtaget før redaktionens slutning.


Aage R. Mortensen